Główna
Klient Internetowy System Czynszowy net-Czynsze
  LOGOWANIE
  Login:
  Hasło:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SYSTEMIE net – Czynsze
Wypełnij dane do wniosku
Nazwisko:
Imię:
Drugie imię:
PESEL:
Nr telefonu (opcjonalnie):
Adres email:
Powtórz email:
Adresy lokali objętych usługą:
Wymagane zgody: Oświadczam, że:
- podane przeze mnie dane są kompletne i zgodne z prawdą, nie naruszają praw osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
- jestem uprawniony/a do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Internetowego Systemu Czynszowego net - Czynsze, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Pouczenie

 • Pouczenie w zakresie ochrony danych osobowych W oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”, informuje, iż:


 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok, nr KRS: 0000103039, NIP: 5420200441, REGON: 000833160.

 • 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu świadczenia przez administratora usług w systemie net – Czynsze na podstawie Regulaminu Internetowego Systemu Czynszowego „net- Czynsze”, przez czas niezbędny dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 • 3. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności pomiotom przetwarzającym w imieniu Spółdzielni Pani/Pana dane osobowe w związku ze świadczeniem usługi hostingu oraz administrowania aplikacją.

 • 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostępu do Internetowego Systemu Czynszowego „net  – Czynsze”.

 • 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

 • 8. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail: iodo@sm-slonecznystok.pl.

Wymagane zgody: Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Słoneczny Stok” w Białymstoku moich danych osobowych w celu świadczenia usług w systemie net – Czynsze.

Copyright © 2010-2021 by Jacek Ziętek
W imieniu Proxima Informatyka wykonano dla SM Słoneczny Stok
W aplikacji wykorzystano PHPMailer